KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

 
𝑆𝑎́𝑛𝑔 27/10, 𝑆𝑜̛̉ 𝐾ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐿𝑒̂̃ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̣𝑐 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑎̃𝑚 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ, 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 𝑠𝑖̃ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛, 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑆𝑜̛̉ 𝐾ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑢̛̣ 𝑙𝑎̃𝑛ℎ đ𝑎̣𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑜̛̉, 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛. 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑎̃𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑎̃𝑚 𝑎̉𝑜 (𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛) 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔. 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑎̃𝑚 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 07 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 (𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27/10 đ𝑒̂́𝑛 02/11/2021), 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦.
 
𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 112 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛, 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑻𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒉𝒂̣𝒏 𝑺𝒂̉𝒏 𝑿𝒖𝒂̂́𝒕 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝑺𝒐𝒏𝒈 𝑨̂𝒏 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡, đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑢̛̀ :
 
👉 𝑯𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒆̂̀𝒎 𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑳𝒚́ 𝒀 𝑻𝒆̂́ 𝑬𝒉𝒊𝒔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛, 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢,..., đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 50 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑁𝑎𝑚.
👉 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒆̂̀𝒎 𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑳𝒚́ 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂́𝒎 𝑬-𝑪𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑦 𝑚𝑜̂, đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 4 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑆𝑎̉𝑛 - 𝑁𝑜̣̂𝑖 - 𝑁ℎ𝑖 - 𝑉𝐿𝑇𝐿_𝑃𝐻𝐶𝑁.
👉 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒆̂̀𝒎 𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝑳𝒚́ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑳𝒂̃𝒐 𝑬-𝑵𝒖𝒓𝒔𝒊𝒏𝒈𝒉𝒐𝒎𝒆, 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑜 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝐴-𝑍, đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑜 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑀𝑦̃.
👉 𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑴𝒆̂̀𝒎 𝑸𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝑵𝒉𝒂̀ 𝑻𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝑬-𝑴𝒆𝒅, ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐, ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐶𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑑𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐷𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎, đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 1000 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒑 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒊̀𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖, 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒐̂́𝒊 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19, 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 đ𝒊 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒕𝒖𝒆̣̂ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒐, 𝒄𝒉𝒖𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒂̉𝒐 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕, 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊, 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂̉𝒚 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐, 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒐̂́ đ𝒆̂̉ 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒒𝒖𝒂 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏, 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒃𝒖̛́𝒕 𝒑𝒉𝒂́ đ𝒆̂̉ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣̂𝒖 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19.
 
Theo Cổng tin tức thành phố Hải Phòng
 

Hỗ Trợ 028 77745999

Hoài Vinh

Hỗ trợ

028 7774 5999

 

Nhánh 1

Phương Thanh

Marketing

090 632 0233

028 7774 5999

Nhánh 109

Hoàng Yến

Kinh doanh

0912 314 224

028 7774 5999

Nhánh 2

CHẤT LƯỢNG AN TÂM ÂM THẦM PHỤC VỤ!

Lịch Sử Yêu Cầu


Ngày Tiêu Đề Mô Tả Hướng Xử Lý Người Xử Lý Tình Trạng Đánh Giá

Nhập Email Để Đánh Giá